Pozovite nas pre same posete

Gandijeva 188/8, Novi Beograd

Savremeno opremljena učionica

Pozovite nas

+381 (069) 1163956

Tu smo za sva Vaša pitanja

 

Aktivno i pasivno slušanje

Aktivno i pasivno slušanje

Aktivno i pasivno slušanje razlikuju se u određenim tačkama.

Da li znate da prosečna osoba u proseku provede od 45 do 70% budnih sati u slušanju, a ne u pričanju? Slušanje je aktivnost koja podrazumeva i uključuje primanje informacija, tumačenje i odgovaranje na poruku koju šalje govornik. Slušanje je važan deo efikasne komunikacije, jer određuje sposobnost osobe da razume poruku. Tako razlikujemo aktivno i pasivno slušanje.

Kada govorimo o aktivnom slušanju, slušalac pažljivo sluša reči govornika i odgovara u skladu sa tim. Sa druge strane, u slučaju pasivnog slušanja, slušalac čuje izjavu govornika, ali ne odgovara i ne reaguje verbalno na nju.

Aktivni slušalac je onaj koji posvećuje potpunu pažnju fizičkim detaljima govornika. Na primer – izgledu, govoru tela, izrazima i ostalim detaljima, koji igraju ključnu ulogu u razumevanju onoga o čemu se govori. Nasuprot tome, pasivni slušalac zanemaruje fizičke aspekte govornika, jer ga zapravo i ne zanima ono što se govori.

Kako definišemo aktivno slušanje?

Aktivno slušanje, kao što naziv sugeriše, je proces u kome slušalac obraća pažnju na ono što govornik kaže, obrađuje primljenu poruku i zatim odgovara na nju, kako bi se razgovor nastavio.

Aktivno i pasivno slušanje

Ono podrazumeva obraćanje pune pažnje na govornika, iskazivanje interesovanja za sve što on govori kroz izraze, govor tela i kroz postavljanje pitanja u određenim vremenskim intervalima, kako bi se vodio efikasan razgovor.

Slušalac se koncentriše na ono što se govori, dekodira poruku, učestvuje u razgovoru i pomaže govorniku da smisleno prenese poruku.

I verbalni, kao i neverbalni tragovi igraju ključnu ulogu u aktivnom slušanju. Pri tome, verbalni tragovi podrazumevaju davanje sugestija, postavljanje odgovarajućih pitanja, a neverbalni uključuju kontakt očima, klimanje glavom i ostale aspekte govora tela.

Aktivni slušaoci su oni pojedinci koji su aktivno uključeni u proces komunikacije, ne samo tako što pažljivo slušaju poruku, već i tako što pažljivo primećuju način na koji je poruka isporučena. Oni obraćaju pažnju na sadržaj poruke, ali i na ton, govor tela, izraze lica govornika i slično. Često će potražiti i objašnjenja poruke, postavljati sugestivna pitanja i sumirati sadržaj, kako bi pokazali da su pratili govornika.

Šta podrazumeva pasivno slušanje?

Pasivno slušanje takođe podrazumeva slušanje govornika, ali na potpuno drugačiji način od aktivnog slušanja. Slušalac sluša tiho, ne reagujući na govornika, ne prekidajući ga i ne učestvujući u razgovoru.

Slušalac je fizički prisutan, ali u velikom broju slučajeva ne obraća pažnju na poruku govornika. Posledica toga je da slušaoci ne apsorbuju poruku i možda je se neće setiti u budućnosti.

Dakle, pasivno slušanje podrazumeva puko slušanje reči, ali ne i poruke govornika. Važno je napomenuti da postoji i odsustvo razumevanja neverbalnih tragova. Prema tome, komunikacija sa pasivnim slušaocem ne postoji ili je neefikasna.

Aktivno i pasivno slušanje – Ključne razlike

Dok aktivno slušanje podrazumeva interaktivni proces, pasivno slušanje je samo mehanički proces.

Aktivno i pasivno slušanje

 

U aktivnom slušanju, slušalac podstiče govornika da priča dalje, pokazujući interesovanje za razgovor. Sa druge strane, pasivni slušalac često obeshrabruje govornika tako što se ne fokusira na proces slušanja, već pokazuje nezainteresovanost.

Aktivno slušanje je uvek podržano neverbalnim tragovima – klimanjem glavom, kontaktom očima i slično. Pasivno slušanje se prepoznaje odsustvom neverbalnih tragova. Tako, pasivni slušalac često ne gleda u sagovornika.

Pasivno slušanje je jednosmerna komunikacija, jer slušalac ne daje povratnu informaciju govorniku. Aktivno slušanje predstavlja dvosmernu komunikaciju, koja upućuje na to da slušalac razume ono što govornik govori. Isto tako, aktivni slušalac pokazuje želju za dodatnim informacijama, jer postavlja više pitanja, nudi sugestije, slaže se ili ne slaže sa mislima govornika, itd.

Dakle, razlike između aktivnog i pasivnog slušanja su veoma jasne. Slušanje je pažljiv proces koji zahteva od osobe da svesno razmišlja. Stepen pažnje koju obraćamo na govornika igra ključnu ulogu u procesu slušanja.

Osnovna razlika između aktivnog i pasivnog slušanja leži u pažnji slušaoca i uključenosti u razgovor.

Osim aktivnog slušanja, aktivno učestvovanje u diskusiji na kursu stranog jezika je od krucijalne važnosti za vaš uspeh. Škola Tower, između ostalog, nudi vam i konverzacijski kurs engleskog jezika, koji će vam pomoći da savladate strah od komunikacije na stranom jeziku. Samim tim, pomažemo vam da postanete bolji slušalac, ali i govornik ovog stranog jezika!

Za više informacija, škola Tower stoji vam u svakom trenutku na raspolaganju!

 

Comments are closed.